Všeobecné obchodné podmienky

Všeobené obchodné podmienky pre účasť na akciách organizovaných spoločnosťou CK Aktiv travel, s.r.o.
Článok 1
Úvodné ustanovenia
 1. Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na všetky podujatia a kurzy organizované spoločnosťou CK Aktiv travel, s.r.o., so sídlom Prešov, Šrobárova 12, IČO: 51479931 (ďalej len poskytovateľ) pre školské zariadenia a obdobné inštitúcie a sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o zabezpečení podujatia alebo e-mailovej alebo inej objednávky služieb CK.
 2. Podpisom zmluvy o zabezpečení podujatia alebo zaslaním e-mailovej či inej objednávky, alebo uhradením zálohy za podujatie, zákazník potvrdzuje, že sa oboznámil a súhlasí so všetkými bodmi týchto obchodných podmienok.
 3. Každý sa podujatia zúčastňuje dobrovoľne a na vlastné riziko. Objednávateľ za seba a ďalšie osoby potvrdzuje, že: 
  a) si nie je vedomí žiadnych obmedzení, ktoré by mu bránili v riadnej účasti na objednaných službách,
  b) bude rešpektovať pokyny poskytovateľa a jeho sprievodcov,
  c) bude riadne používať všetko poskytnuté bezpečnostné vybavenie v závyslosti od charakteru podujatia
  d) sa počas trvania podujatia zdrží používania alkoholu, omanách látok a tiaktiež liečiv a obdobných látok, ktoré by mohli ovplyvniť jeho spôsobilosť k účasti na danom podujatí
 4. Inštruktor na podujatí môže zakázať jednotlivcom individuálny program, prípadne aj bez náhrady vylúčiť účastníka z programu, alebo jeho časti, pokiaľ uzná, že jeho zdravotný stav, kondícia či skúsenosti neodpovedajú požiadavkám na daný program. Rovnako tak môže bez náhrady postupovať voči účastníkovi pod vplyvom alkoholu či iných omamných látok. Inštruktor môže bez náhrady vylúčiť účastníka z celého programu, ktorý hrubým spôsobom ruší priebeh programu alebo ostatných účastníkov, najmä pokiaľ účastník úmyselne ničí majetok alebo ohrozuje zdravie svoje či iných osôb. Neúčasť na programe sa potom nepovažuje za nesplnenie podmienok zo strany poskytovateľa. S ohľadom na momentálne počasie, fyzický, psychický a zdravotný stav účastníkov a iné neblahé okolnosti, môže vedúci akcie plánovaný program zmeniť, obmedziť, či nahradiť iným programom.
Článok 2
Poskytované služby
 1. Cena podujatia zahŕňa poistenie prenajatého vybavenia proti poškodeniu alebo strate (za predpokladu, že účastníci dodržiavajú stanovený program a idú spoločne s organizátorom) a poistenie CK proti úpadku. Cena podujatia môže v prípade dohody ďalej zahŕňať nasledujúce služby:
  a)prepravu batožiny účastníkov v priebehu akcie = osobné veci účastníkov sú prevezené sprievodným vozidlom
  b)sprievod vodáckeho inštruktora po rieke = vodácky sprievodca je osoba, ktorá absolvovala kurz vodnej turistiky alebo kurz inštruktora vodnej turistiky akreditovaný MŠ SR. Inštruktor organizuje plavbu po rieke (čas vyplávania, postup a zabezpečenie na rizikových miestach, čas a miesto obeda, miesto ukončenia...) a dbá na bezpečnosť účastníkov,
  c) stravovanie
  d) cena podujatia nezahŕňa ubytovanie, poplatky za kempy alebo dopravu účastníkov, pokiaľ nie je výslovne uvedené inak.
 2. Rozsah služieb zahrnutých v cene podujatia je špecifikovaný v zmluve o zaistení podujatia alebo v e-mailovej ponuke schválenej objednávateľom.
 3. Poistenie liečebných nákladov alebo úrazové poistenie na dobu podujatia, nie je zahrnuté v cene, pokiaľ nie je výslovne uvedené inak. Toto poistenie si môžu účastníci zaobstarať sami.
 4. Zmena programu je vyhradená v prípade nepriaznivého vodného stavu na splavovanie rieky, živelnej pohromy, nedostatočných vodáckych alebo fyzických schopností účastníkov, vážneho ochorenia niektorého z účastníkov podujatia alebo sprievodcu na podujatí a iných mimoriadnych okolností. V týchto prípadoch môže dôjsť ku zmene plánovaných zastávok, táborísk, trasy apod. Organizátori zmeny oznámia účastníkom bez zbytočného odkladu. Prípadné zvýšenie nákladov, nevyhnutné pre zaistenie bezpečnosti účastníkov, ktoré vzniknú z dôvodu vyššej moci za mimoriadnych situácií, si hradia účastníci sami. V prípade ukončenia služieb/podujatia z dôvodu neodvrátiteľných udalostí sa účastníkom vracia úhrada za nerealizované výdavky.
Článok 3
Ceny, platenie a storno
 3.1. Cena podujatia sa medzi zmluvnými stranami dojednáva dohodou a uvedená v zmluve o zabezpečení podujatia alebo v ponuke zaslanej e-mailom a schválená objednávateľom.
3.2 Pokiaľ nie je v zmluve dojednané inak, uhradí zákazník zálohu vo výške 50 % z celkovej ceny podujatia do 14 dní od objednania. Doplatok do plnej výšky dohodnutej ceny je splatný v hotovosti v deň začiatku podujatia alebo prevodom najneskôr do 14 dní od ukončenia podujatia.
3.3. Storno podmienky: pri zrušení podujatia zo strany objednávateľa bude zaplatená záloha vrátená znížená o storno poplatok vo výške:
 • 10 € pri zrušení podujatia 45 a viac dní pred jeho začiatkom,
 • 25 % z dohodnutej ceny, pri zrušení podujatia 44 – 21 dní pred dňom jeho začiatku,
 • 50 % z dohodnutej ceny, pri zrušení podujatia 20 – 1 deň pred dňom jeho začiatku,
 • 100 % z dohodnutej ceny, pri zrušení podujatia v deň jeho začiatku alebo počas priebehu podujatia.
 
V prípade, že ide o školské podujatie, nebude CK účtovať storno poplatky v prípade, že dôjde ku zníženiu objednaného počtu účastníkov o menej ako 20 %. 
Podujatia sa konajú i za nepriaznivého počasia (dážď, chladno) a pri zrušení podujatia zo strany objednávateľa z dôvodu nepriaznivého počasia so riadime vyššie uvedenými storno podmienkami v bode 3.3. 
V prípade nemožnosti uskutočnenia časti podujatia (napr. nízky alebo nebezpečne vysoký stav vody, alebo vyhlásené lavínové nebezpečensto, ...), zabezpečí poskytovateľ po dohode s objednávateľom konanie podujatia na inom mieste, alebo navrhne alternatívne program. V prípade, že presun podujatia na náhradné miesto alebo uskutočnenie náhradného programu nie je možné, vracia sa účastníkom úhrada za nerealizované služby.
Čl. 4
Povinnosti účastníkov
4.1. Pokiaľ objednávateľ uzatvára zmluvu, na základe ktorej majú byť poskytnuté služby i ďalším osobám, zaväzuje sa k odovzdaniu informácií o objednaných službách, cene, storno podmienkach a povinnostiach účastníkov.
4.2. Účastníci sú povinní postupovať podľa pokynov sprievodcov (inštruktorov) a dodržiavať ich pokyny. Za týmto účelom je potrebné, aby sa účastníci pohybovali v primeranej blízkosti inštruktorov a neoddeľovali sa od skupiny.
4.3. Od účastníkov sa očakáva, že sa budú správať slušne a ohľaduplne a to nie len k ostatným účastníkom podujatia, ale aj k svojmu okoliu, k ďalším osobám a v kempoch. Pokiaľ účastník porušuje dobré mravy (vulgárne chovanie, nadmerná konzumácia alkoholu, drog, kriminálne delikty a pod.), môže byť s okamžitou platnosťou vylúčený z účasti na podujatí, bez nároku na náhradu.
4.4. Účastníci sú povinní zachádzať slušne a zodpovedne so zapožičaným vybavením.
4.5. V prípade poškodenia alebo straty vybavenia ( napr. kanoe Pálava, Baraka, Samba, raft Colorado, kajaky...) uhrádza účastník zodpovedajúcu časť alebo plnú cenu v prípadoch, že:
a) Účastník spôsobil poškodenie vybavenia v nadväznosti na neuposlúchnutie pokynu inštruktora,
b) Účastník sa pohyboval v danej chvíli sám alebo v takej vzdialenosti od inštruktora, že tento nemohol zabrániť strate alebo poškodeniu vybavenia. 
Čl. 5
Reklamácia
5.1. V prípade nespokojnosti s priebehom akcie je najlepšie vyriešiť problém ihneď na mieste. Zájdite za hlavným organizátorom akcie a o problémoch ho informujte. Pokiaľ problém nie je riešiteľný na mieste alebo pokiaľ prístup inštruktora k Vášmu problému nie je dostatočný, kontaktujte priamo CK Aktiv travel, s.r.o. na tel. čísle: +421 911 265 316 a vynasnažíme sa uskutočniť okamžité možné kroky smerujúce k náprave.
5.2. Reklamácie podávajte písomne na adresu CK Aktiv travel, s.r.o., Šrobárova 12, 08001 Prešov alebo e-mailom na adresu info@aktivtravel.sk, najneskôr do 30 dní po skončení akcie.
Čl. 6
Záverečné ustanovenia
6.1. V prípade potreby môže spoločnosť CK Aktiv travel, s.r.o., aktualizovať tieto obchodné podmienky zverejnením na svojom webovom sídle a tieto aktualizované podmienky budú platné pre zmluvy uzatvorené po dátume zverejnenia.
6.2. CK Aktiv travel, s.r.o. sa zaväzuje, že s osobnými údajmi zákazníka odovzdaných objednávateľom bude trvalo nakladať dôverným spôsobom, výlučne za účelom plnenia povinností vyplývajúcich zo zmluvy a v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov a že svojím konaním resp. opomenutím nedopustí, aby akákoľvek iná osoba mohla akýmkoľvek spôsobom porušiť ustanovenia zákona o ochrane osobných údajov. Za týmto účelom sa CK Aktiv travel, s.r.o. zaväzuje prijať adekvátne technické, personálne a organizačné opatrenia za účelom ochrany osobných údajov pred náhodným poškodením a alebo iným úmyselným konaním, zničením, stratou, neoprávneným zverejnením alebo sprístupnením, alebo akýmkoľvek neoprávneným použitím osobných údajov.
6.3. Eventuálna neplatnosť jednotlivých ustanovení nemá vplyv na celkovú platnosť týchto obchodných podmienok.
6.4. Zmluvné strany prehlasujú, že si tieto obchodné podmienky pred podpisom prečítali, že sú v súlade s ich vôľou a s obsahom týchto obchodných podmienok súhlasia. Na dôkaz toho pripájajú svoje podpismi na zmluvu.
 
V Prešove, dňa 01.02.2020
 
 

 

Obchodné podmienky požičovne

Vzájomný vzťah pri prenájme materiálnu medzi klientom (zákazníkom) a spoločnosťou CK Aktiv Travel s.r.o. (ďalej len „Požičovňa“) sa riadi príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, ktoré sú doplnené a upravené ďalej uvedenými podmienkami záväznými pre obe strany.
Rezervácia lode a vodáckeho materiálu
Rezervácie na lode a vodáckeho materiálu je možné urobiť e-mailom alebo telefonicky. Vzhľadom na zvolený spôsob komunikácie, je potrebné prihliadať na možné oneskorenia.  Po potvrdení objednávky požičovňou, je nájomca povinný zaplatiť rezervačný poplatok vo výške 50 % z ceny prenajímaného materiálu resp. celé nájomné. Momentom uhradenia zálohy, má rezervované predmetné vybavenie.
Po uhradení nájomného vypracuje požičovňa Zmluva o nájme (ďalej len „Zmluva“)  , ktorá obsahuje zoznam prenajímaných predmetov, miesto odovzdania klientovi i miesto vrátenia lodí a vodáckeho materiálu požičovni. Pri preberaní prenajatých vecí je klient povinný, predložiť minimálne dva platné doklady totožnosti, doplatiť plnú cenu nájmu, ak ju neuhradil pri rezervácii vybavenia a podpísať zmluvu.
Spôsoby úhrady
Úhradu zálohy a nájmu je možné uskutočniť bezhotovostným prevodom alebo hotovostným vkladom na účet:
Názov účtu: CK AKTIV travel s.r.o. 
IBAN: SK8183300000002901421119     BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX
alebo v hotovosti, pri preberaní prenajímaného materiálu. Doplatok ceny uhradí Klient najneskôr v deň začiatku prenájmu (ak nie je dohodnuté inak).
Storno poplatky
Ak z objektívnych príčin nemôžete zrealizovať vašu vodácku výpravu, je nevyhnutné to včas oznámiť požičovni. V opačnom prípade, ak takéto oznámenie nebude urobené včas a Klient zruší svoju objednávku, alebo zruší časť objednaných služieb, je povinný uhradiť Požičovni nasledovné stornopoplatky:
10 a viac dní pred začiatkom prenájmu - bez stornopoplatkov
9 až 7 dní pred začiatkom prenájmu - 25% z ceny objednaných služieb
6 až 4 dni pred začiatkom prenájmu - 50% z ceny objednaných služieb
3 dni pred začiatkom prenájmu - 100% z ceny objednaných služieb
Nájomca nemá nárok na vrátenie peňazí, ak loď a materiál vráti pred dohodnutým termínom vrátenia.
Požičovňa, nezodpovedá za prípadné nevyužitie materiálu z akýchkoľvek dôvodov.
Zmeny a zrušenie objednávky zo strany Požičovne
Požičovňa má právo na zrušenie objednávky v dôsledku nepriaznivých klimatických podmienok (povodne, nízky vodný stav, dlhotrvajúci silný dážď, víchrice). V tom prípade bude Klientovi vrátená záloha v plnej výške.
Prevzatie a odovzdanie lodí a vodáckeho materiálu
Lode a materiál sa odovzdávajú a preberajú v skladových priestoroch Požičovne alebo na dohodnutom výdajnom a preberacom mieste a čase uvedenom v nájomnej zmluve. Pri preberaní nájomca skontroluje stav prenajímanej lode a materiálu a prípadné poruchy a poškodenia nahlási požičovni. Klient má právo žiadať, aby zistené poškodenia boli písomne zaznačené do  Zmluvy.
Dobu nájmu je možné predĺžiť aj počas nájmu po vzájomnej dohode s požičovňou. Pri neskorom vrátení lodí a materiálu účtujeme 200% požičovného za každý deň omeškania. Ak nájomca odovzdá lode a materiál na vzdialenejšom ako dohodnutom mieste nájmu, je povinný uhradiť zvýšené náklady požičovni podľa platného cenníka za dopravu.
Do doby nájmu sa nezapočítava deň prevzatia lodí a vybavenia, ak k nemu dôjde po 17.00 hod. a deň vrátenia prenajatého materiálu, ak k nemu dôjde do 9.00 hod.
Kaucia
Požičovňa vyžaduje mimo nájomného, aj kauciu podľa množstva a druhu prenajímaného materiálu. Kauciu je potrebné zložiť pri preberaní lodí a materiálu v hotovosti a jej výška na jednu zapožičanú loď a príslušenstvo sa pohybuje v rozmedzí 30 - 100 €. O prijatí kaucie, vystaví Požičovňa Klientovi potvrdenie alebo jej výšku zaznačí do Zmluvy. Požičovňa je povinná vrátiť nájomcovi kauciu ihneď po tom, ak zistí, že vrátený prenajatý materiál je bez poškodenia.
Ak nájomca vráti znečistenú loď alebo materiál, požičovňa zaúčtuje nájomcovi za čistenie 10€ za raft, 5€  za kanoe/kajak a 3€ za každý kus výstroja (neoprén, obuv, vesta a pod.), ktorá bude odpočítaná zo zloženej kaucie.
Zodpovednosť za vybavenie a náhrada škody
Klient je zodpovedný za zverené vybavenie, teda preberá zodpovednosť aj za prípadné škody spôsobené ďalšími osobami, ktoré vybavenie užívajú počas doby nájmu.
Klient je povinný používať zverené vybavenie len k účelu, na ktoré je určené, a to obvyklým spôsobom. Vybavenie je podľa zmluvy určené na vodnú turistiku a je nutné ho chrániť najmä pred poškodením teplom (napr. otvorený oheň) či ostrými predmetmi. Nafukovacie člny je nutné chrániť pred prehriatím a následným prasknutím vplyvom slnečného žiarenia včasným odpustením vzduchu z plavidla. Šetrným zaobchádzaním s prenajatým materiálom, využívaním ho len na účel, na ktorý je určený sa výrazne znižuje možnosť jeho poškodenia.
V prípade straty, zničenia alebo odcudzenia prenajatého vybavenia sa Klient zaväzuje uhradiť Požičovni zmluvnú náhradu škody vo výške obstarávacej ceny. Za nadmerné opotrebovanie prenajímaného vybavenia spôsobené nedbalosťou, hrubým zaobchádzaním a pod. sa Klient zaväzuje uhradiť náklady na jeho opravu. Výšku náhrady určí Požičovňa. Škoda sa uhrádza prednostne zo zloženej kaucie. Ak výška kaucie nepostačuje na pokrytie celej výšky škody, zväzuje sa Klient uhradiť rozdiel najneskôr do 15 dní od ukončenia prenájmu predmetnej veci.
Ak Klient nezaplatí Požičovni náklady na opravu, stratu vybavenia alebo prípadné požičovné v stanovenom termíne (najneskôr do 15 dní od ukončenia doby nájmu), zaväzuje sa Klient uhradiť k dlžnej čiastke ešte penále z oneskorenia vo výške 0,5% z dlžnej čiastky denne.
Doprava lodí
V cenách určených v cenníku za prenájom jednotlivých lodí a vybavenia, nie je zahrnutá cena dopravy prenajatého materiálu na miesto začiatku splavu a z miesta ukončenia splavu. Táto doprava sa účtuje formou príplatku, na základe dohody medzi Klientom a Požičovňou.